"ગંધક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
'''ગંધક''' અથવા ફોસ્ફરસ એ એક રાસાયણીક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા '''P''' અને [[અણુ ક્રમાંક]] '''૧૫''' છે. A [[Valencyએક (chemistry)|multivalent]]નયટ્રોજન [[nonmetal]]સમૂહનો of theએક [[nitrogenઅધાતુ group]],તત્વ phosphorusછે asતે aપરિવર્તી mineralબંધનાંક isધરાવે almostછે. always presentપ્રાયઃ inફોસ્ફરસ itsતેની maximallyખનિજમાં oxidizedઅજૈવિક state,સ્ત્રોતમાં asઓક્સિડાઈઝ્ડ inorganicસ્વરૂપે [[phosphateફોસ્ફેટ minerals|phosphateખડકોના rocks]]સ્વરૂપે મળી આવે છે. Elementalગંધક phosphorusતત્વ existsતેન inબે twoમુખ્ય majorસ્વરૂપે forms—[[whiteઅસ્તિત્વ phosphorus]]ધરાવે andછે [[Allotropes_of_phosphorus#Red_phosphorus|redસફેદ phosphorus]]—butકે dueપીળો toફોસ્ફરસ itsઅને highલાલ reactivity,ફોસ્ફરસ. phosphorusપરંતુ isરાસાય્ણિક neverદ્રષ્ટીએ foundઅત્યંત asક્રિયાશીલ aહોવાને freeકારણે elementતે onતેના Earthશુદ્ધ સ્વરૂપે મળતો નથી.
 
The first form of elemental phosphorus to be produced (white phosphorus, in 1669) emits a faint glow upon exposure to [[oxygen]] – hence its name given from Greek mythology, {{lang|el|Φωσφόρος}} meaning "light-bearer" (Latin ''[[Lucifer]]''), referring to the "[[Hesperus|Morning Star]]", the planet [[Venus]]. Although the term "[[phosphorescence]]", meaning glow after illumination, derives from this property of phosphorus, the glow of phosphorus originates from oxidation of the white (but not red) phosphorus and should be called [[chemiluminescence]].