"ગંધક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
'''ગંધક''' કે '''સલ્ફર''' એ એક [[રાસાયણિક તત્વ]] છે જેનો અણુ ક્ર્માંક ૧૬ અને સંજ્ઞા '''S''' છે. આ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ એવું અધાતુ તત્વ છે તે પરિવર્તી બંધનાંક ધરાવે છે. સામાન્ય ઉષ્ણતામન અને દબાણે સલ્ફરના પરમાણુઓ મળીને વલયાકાર અષ્ટક રચના બનાવે છે આથે ગંધકનું રાસયણિક સૂત્ર S<sub>8</sub> છે. Elementalશુદ્ધ sulfurસ્વરૂપે isગંધક aસ્ફટીકમય brightઅને yellowપીળારંગનો [[crystal]]line solidહોય છે. Chemically, sulfurરાસાયણિક canદ્રષ્ટિએ reactગંધક asઓક્સિકારક eitherઅને anક્ષપણ [[oxidant]]કારક orહોય [[reducing agent]]છે. Itતે oxidizesમોટા mostભાગની [[metal]]sદરેક andધાતુ severalતત્વો [[nonmetal]]s,અને includingઅમુક carbon,કાર્બન whichસહીત leadsઅમુક toઅધાતુઓનું itsઓક્સિડેશન negativesકરે chargeછે inજેને પરિણામે તેના ઋણભારિત ઓર્ગેનોસલ્ફર સંયોજનો બને છે. most [[organosulfurસાથે compound]]s,તે butઅમુક itતીવ્ર reducesઓક્સિકારકો severalજેમકે strongઓક્સિજન oxidants,અને suchફ્લોરિનનું asક્ષપણ [[oxygen]]પણ andકરે [[fluorine]]છે.
 
In [[nature]], sulfur can be found as the pure element and as [[sulfide]] and [[sulfate]] minerals. Elemental sulfur crystals are commonly sought after by mineral collectors for their brightly colored [[polyhedron]] shapes. Being abundant in native form, sulfur was known in ancient times, mentioned for its uses in [[ancient Greece]], [[ancient China|China]] and [[ancient Egypt|Egypt]]. Sulfur fumes were used as fumigants, and sulfur-containing medicinal mixtures were used as balms and antiparasitics. Sulfur is referenced in the [[Bible]] as '''brimstone''' in [[English language|English]], with this name still used in several nonscientific terms.<ref name=Greenwd/> Sulfur was considered important enough to receive its own [[alchemical symbol]]. It was needed to make the best quality of [[gunpowder|black gunpowder]], and the bright yellow powder was hypothesized by alchemists to contain some of the properties of gold, which they sought to synthesize from it. In 1777, [[Antoine Lavoisier]] helped convince the scientific community that sulfur was a basic element, rather than a compound.