"ગંધક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
 
પ્રકૃતિમાં ગંધક તેના સુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપરાંત સલ્ફાઈડ અને સલ્ફેટ સ્વરૂપે મળી આવે છે.ખનિજ સંહ્રહનો શોખ ધરાવનાર લોકોમાં ગંધકના તેના પોલીહેડ્રોન આકારના ભડકીલા રંગના સ્ફટીકની ખૂબ માંગ હોય છે.
Elemental sulfur crystals are commonly sought after by mineral collectors for their brightly colored [[polyhedron]] shapes. Being abundant in native form, sulfur was known in ancient times, mentioned for its uses in [[ancient Greece]], [[ancient China|China]] and [[ancient Egypt|Egypt]]. Sulfur fumes were used as fumigants, and sulfur-containing medicinal mixtures were used as balms and antiparasitics. Sulfur is referenced in the [[Bible]] as '''brimstone''' in [[English language|English]], with this name still used in several nonscientific terms.<ref name=Greenwd/> Sulfur was considered important enough to receive its own [[alchemical symbol]]. It was needed to make the best quality of [[gunpowder|black gunpowder]], and the bright yellow powder was hypothesized by alchemists to contain some of the properties of gold, which they sought to synthesize from it. In 1777, [[Antoine Lavoisier]] helped convince the scientific community that sulfur was a basic element, rather than a compound.