ઈંડિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : '''Indium''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|ɪ|n|d|i|ə|m}} {{respell|IN|dee-əm}}) is a chemical element with the symbol '''In''' and atomic number 49. This rare, very...)
 
No edit summary
{{ભાષાંતર}}
'''Indium''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|ɪ|n|d|i|ə|m}} {{respell|IN|dee-əm}}) is a [[chemical element]] with the symbol '''In''' and [[atomic number]] 49. This rare, very soft, malleable and easily [[Fusible alloy|fusible]] [[post-transition metal]] is chemically similar to [[gallium]] and [[thallium]], and shows the intermediate properties between these two. Indium was discovered in 1863 and named for the [[indigo blue]] line in its spectrum that was the first indication of its existence in zinc ores, as a new and unknown element. The metal was first isolated in the following year. Zinc ores continue to be the primary source of indium, where it is found in compound form. Very rarely the element can be found as grains of native (free) metal, but these are not of commercial importance.