ઈંડિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
{{ભાષાંતર}}
'''Indiumઈંડિયમ''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|ɪ|n|d|i|ə|m}} {{respell|IN|dee-əm}}) is aએક [[chemicalરાસાયણિક elementતત્વ]] withછે theજેની symbolસંજ્ઞા '''In''' andઅને [[atomicઅણુ numberક્રમાંક]] 49૪૯ છે. This rareઆ એક દુર્લભ, veryઅત્યંત softમૃદુ, malleableસિક્કાઢાળી andશકાય easilyતેવી [[Fusibleઅને alloy|fusible]]સરળતાથી [[post-transitionઢાળી metal]]શકાય isતેવી chemicallyઉત્તર-સંક્રાંતિ similarધાતુ toછે. [[gallium]]આના andરાસાયણિક [[thallium]],ગ્ણધર્મો andગેલિઅયમ showsઅને theથેલિયમને intermediateની propertiesવચેટના betweenહોય these twoછે. Indium was discovered in 1863 and named for the [[indigo blue]] line in its spectrum that was the first indication of its existence in zinc ores, as a new and unknown element. The metal was first isolated in the following year. Zinc ores continue to be the primary source of indium, where it is found in compound form. Very rarely the element can be found as grains of native (free) metal, but these are not of commercial importance.
 
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from [[indium tin oxide]] in [[liquid crystal display]]s and [[touchscreen]]s, and this use largely determines its global mining production. It is widely used in thin-films to form lubricated layers (during [[World War II]] it was widely used to coat bearings in high-performance [[aircraft]]). It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.