ઈંડિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
{{ભાષાંતર}}
'''ઈંડિયમ''' એ એક [[રાસાયણિક તત્વ]] છે જેની સંજ્ઞા '''In''' અને [[અણુ ક્રમાંક]] ૪૯ છે. આ એક દુર્લભ, અત્યંત મૃદુ, સિક્કાઢાળી શકાય તેવી અને સરળતાથી ઢાળી શકાય તેવી ઉત્તર-સંક્રાંતિ ધાતુ છે. આના રાસાયણિક ગ્ણધર્મો ગેલિઅયમ અને થેલિયમને ની વચેટના હોય છે. Indium wasધતુની discoveredશોધ in૧૮૬૩માં 1863થઈ andહતી. namedઆના forઅસ્તિત્વની the [[indigoજસતની blue]]ખનિજના lineસ્પેક્ટ્રમમાં inદેખાયલા itsઈંડિગો spectrumભૂરા thatરંગની wasરેખા theપરથી firstથઈ indicationહતી. ofતેથી its existenceધાતુનું inનામ zincઈંદિયમ ores, as a new and unknown elementરખાયું. Theતે metalપછીના wasવર્ષે firstઆને isolatedછૂટી inપડાઈ the following yearહતી. Zincજસતની oresખનિજ continueઆજે toપણ beઈંડિયમનો theપ્રમુખ primaryસ્ત્રોત sourceછે ofજેમાં indium,તેઓ whereસંયોજન itસ્વરૂપે isમળી foundઆવે in compound formછે. Very rarelyખૂબજ theદુર્લભ elementસંજોગોમાં can beધાતુ foundશુદ્ધ asસ્વરૂપે grainsમળે ofછે. nativeઅને (free)મળે metal,તો butપણ theseતેનું areકોઈ notઐદ્યોગિક ofમહત્ત્વ commercialનથી importanceહોતું.
 
 
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from [[indium tin oxide]] in [[liquid crystal display]]s and [[touchscreen]]s, and this use largely determines its global mining production. It is widely used in thin-films to form lubricated layers (during [[World War II]] it was widely used to coat bearings in high-performance [[aircraft]]). It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.