"ક્વિબેક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Robot: Formatting ISBN
નાનું (r2.7.1) (રોબોટ ઉમેરણ: co:Quebec)
નાનું (Robot: Formatting ISBN)
* લેકોર્સીયર, જેક્સ, જ્યાં પ્રોવેન્ચેર એટ ડેનિસ વાઉજ્યોસ (2000). કેનેડા-ક્વિબેક 15૩4–2000. સિલ્લેરી, સેપ્ટેન્ટ્રીયોન. 591 પાના, (ISBN 2-89448-156-X)
* જેક્સ લેકોર્સીયર, હિસ્તોઇરી ડુ ક્વિબેક, દેસ ઓરિજિનેસ અ નોસ જુર્સ, એડિશન નુવુ મોન્ડે, 2005, ISBN 2-847૩6-11૩-8
* લિન્ટો, પાઉલ-એન્ડ્રે (1989). હિસ્તોઇરી ડુ ક્વિબેક કન્તેમ્પોરેઇન – વોલ્યુમ 1; ડે લા કોન્ફડરેશન અ લા ક્રાઇસ, (1867–1929), હિસ્તોઇરી, કોલ. «બોરીયલ કોમ્પેક્ટ» n° 14, 758 પાના, (ISBN 2-89052 -297-8)
* લિન્ટો, પાઉલ-એન્ડ્રે (1989). હિસ્તોઇરી ડુ ક્વિબેક કન્તેમ્પોરેઇન – વોલ્યુમ 2; લા ક્વિબેક ડેપુઇસ 1930, હિસ્તોઇરી, કોલ. « બોરીયલ કોમ્પેક્ટ » n° 15, 834 પાના, (ISBN 2-89052-298-5)
* કેબેક ઇન્સ્ટિટુટ ડી લા સ્ટેટિસ્ટિક ડુ કેબેક (2007). લા કેબેક શિફ્રેસ એન મેઇન, એડિશન 2007[pdf]. 56 પાના, (ISBN 2-550-49444-7)
૪૭૬

edits