"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

==પ્રસ્તાવના==
સુરખાબ આપણા ગુજરાતના[[ગુજરાત]]ના કચ્છ,બનાસકાંઠા,પોરબંદર અને જામનગર સહિત રાજ્યના મોટા ભાગના જલપ્લાવિત વિસ્તારોમાં જોવા મળતું યાયાવર પક્ષી છે. ગુજરાતમાં તેની બે જાતો આપણા રાજ્યમાં જોવા મળી આવેમળે છે.
 
==નામો અને વર્ગીકરણ==
==રહેઠાણ==