"૧૦ (અંક)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
'''૧૦ (દસ)''' એ સંખ્યા બે અંકો ધરાવતી સૌથી નાની સંખ્યા છે. ૧૦ (દસ) નો અંક એ '''[[૯ (અંક)]]''' પછી આવતી સંખ્યા અને '''[[૧૧ (અંક)]]''' પહેલાં આવતી સંખ્યા છે. Most people have ten [[finger]]s and ten [[toe]]s.
 
દસ એ બેકી સંખ્યા છે.
Ten is the smallest positive whole number with two digits. Ten is an important number because most people write numbers using multiples of ten. This is called the [[decimal]] number system.
 
'''રોજીંદો ઉપયોગ'''
 
*દશ વસ્તુનો સંગ્રહ (મોટા ભાગે ૧૦ વર્ષ ) [[દાયકો]] કહેવાય છે.
{{stub}}
 
'''ગણીત માં'''
* ૧૦ એ વિભાજ્ય અંક છે.તેના મુખ્ય અવયવ ૨ , ૫ અને ૧ છે.
 
 
[[શ્રેણી:સંખ્યા]]
૫૯

edits