"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
== સંપાદનનાં નવા વિકલ્પો ==
 
Thereમીડીયાવિકી ના અThere are many features of the [[MediaWiki]] software (which powers Wikipedia) that are only available to registered users. For example, registered users can mark edits as "minor". Minor edits can be filtered from the list of "Recent changes". We do not give the privilege to mark edits as minor to anonymous users because we do not know who is behind a given IP address at any time, so we cannot build a basis of trust. (Marking edits as minor if they are not is considered very rude.)
 
One very important feature which active contributors will likely use a lot are