"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
1.38.25.50 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Dsvyas દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાય�
નાનું (1.38.25.50 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Dsvyas દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાય�)
==નામો અને વર્ગીકરણ==
==રહેઠાણ==
 
સુરખાબ પાનિ મા રાહે છે.
 
==વિષેશતાઓ==