પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{col-begin}}
{{col-4}}
*[[ અબદળકાઅડબાકલા (તા. પડધરી)| અબદળકા અડબાકલા]]
*[[ અમરેલી (તા. પડધરી)| અમરેલી ]]
*[[ બાગીબાઘી (તા. પડધરી)| બાગીબાઘી ]]
*[[ બોડી ધોડી (તા. પડધરી)| બોડી ધોડી ]]
*[[ ચણોલ મોટી (તા. પડધરી)| ચણોલ મોટી ]]
*[[ દહીસરડા ઉંડ (તા. પડધરી)| દહીસરડા ઉંડ ]]
*[[ દેપાલીયા (તા. પડધરી)| દેપાલીયા ]]
*[[ ધોળકીયાઢોકળીયા (તા. પડધરી)| ધોળકીયા ઢોકળીયા]]
*[[ ધુનાના ગામ (તા. પડધરી)| ધુનાના ગામ ]]
*[[ દોમડા ભાયુણાભાયુના (તા. પડધરી)| દોમડા ભાયુણાભાયુના ]]
*[[ ડુંગરકા (તા. પડધરી)|ફતેપર ]]
{{col-4}}
*[[ હડમતીયા (તા. પડધરી)| હડમતીયા ]]
*[[ હરીપર (તા. પડધરી)| હરીપર ]]
*[[ હીડાદહીદડ (તા. પડધરી)| હીડાદહીદડ ]]
*[[ ઇંટાળા નાના (તા. પડધરી)| ઇંટાળા નાના ]]
*[[ ઇશ્વરીયા (તા. પડધરી)| ઇશ્વરીયા ]]
*[[ ખંભાળા (તા. પડધરી)| ખંભાળા ]]
{{col-4}}
*[[ ખામતાખામટા (તા. પડધરી)| ખામતા ખામટા]]
*[[ ખંધેરીખંઢેરી (તા. પડધરી)| ખંધેરીખંઢેરી ]]
*[[ ખીજડીયા મોટા (તા. પડધરી)| ખીજડીયા મોટા ]]
*[[ ખીજડીયા નાના (તા. પડધરી)| ખીજડીયા નાના ]]
*[[ નાનાવાડા (તા. પડધરી)| નાનાવાડા ]]
*[[ નારણકા (તા. પડધરી)| નારણકા ]]
*[[ નારાન્યારા (તા. પડધરી)| નારા ન્યારા ]]
*[[ પડધરી ]]
*[[ રડાડરાદડ (તા. પડધરી)| રડાડરાદડ ]]
*[[ રામપર મોટા (તા. પડધરી)| રામપર મોટા ]]
*[[ રામપર પતીપાટી (તા. પડધરી)| રામપર પતીપાટી ]]
{{col-4}}
*[[ રંગપર (તા. પડધરી)| રંગપર ]]
*[[ રોજીયા (તા. પડધરી)| રોજીયા ]]
*[[ રૂપાવતીરૂપાવટી (તા. પડધરી)| રૂપાવતીરૂપાવટી ]]
*[[ સંગાળીયાસગાળીયા નાના (તા. પડધરી)| સંગાળીયાસગાળીયા નાના ]]
*[[ સલસાલ પીપલીયા (તા. પડધરી)| સલસાલ પીપલીયા ]]
*[[ સરપદાડસરપદડ (તા. પડધરી)| સરપદાડસરપદડ ]]
*[[ સુવાગ (તા. પડધરી)| સુવાગ ]]
*[[ તરધારીતરધડી (તા. પડધરી)| તરધારીતરધડી ]]
*[[ થોરીયાળી (તા. પડધરી)| થોરીયાળી ]]
*[[ ઉકરડા (તા. પડધરી)| ઉકરડા ]]
Anonymous user