"૧૦ (અંક)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
{{ભાષાંતર}}
'''૧૦ (દસ / દશ)''' એ સંખ્યા બે અંકો ધરાવતી સૌથી નાની સંખ્યા છે. ૧૦ (દસ) નો [[અંક]] એ '''[[૯ (નવ [[અંક)]])''' પછી આવતી સંખ્યા અને '''[[૧૧ (અગિયાર [[અંક)]])''' પહેલાં આવતી સંખ્યા છે. મોટાભાગે લોકોને બન્ને હાથની મળીને કુલ ૧૦ આંગળીઓ હોય છે.
 
દસ એ બેકી સંખ્યા છે.
૧૦૭

edits