"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
|established = [[૧૯૨૦]]
|type = [[જાહેર સંસ્થા| સાર્વજનિક]]
|[[કુલપતિ]] Chancellor = નારાયણભાઇ દેસાઇ
|[[કુલનાયકVice-chancellor ]]= ડો. સુદર્શન આયંગર
|city = [[અમદાવાદ]]
|state = [[ગુજરાત]]

edits