"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સ્ટબને બદલે સબસ્ટબ તરીકે અંકિત કર્યું
નાનું (Heerjayesh (talk)દ્વારા ફેરફરોને GedawyBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ�)
નાનું (સ્ટબને બદલે સબસ્ટબ તરીકે અંકિત કર્યું)
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે.
 
{{સબસ્ટબ}}
{{સ્ટબ}}
{{ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી યુનિવર્સિટીઓ‎}}