"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
1.38.27.80 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ�
નાનું (1.38.27.80 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ�)
[[en:Una, Gujarat]]
[[es:Una (Guyarat)]]
[[it:Una (Gujarat)]]amare tya shayam sarovar pan che
je jovalayak che ...
tya khodiyar mataji nu mandir pan che
school pan sari che.
 
 
 
sanosari gaam nanu che pan sundar che ..
૧૨,૭૪૩

edits