"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (1.38.27.80 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ�)
[[es:Una (Guyarat)]]
[[it:Una (Gujarat)]]
 
Sanosari village khubaj saru ane sundar che amare gamma maya bhai katariya sarpanch hata tya sudhi khub j saru hatu
je koi pan aa read kare te sanosari village ni mulakat jaroor le
amara gam ne gokuliyu gamm pan keve ma ave che .
amara village ma ek nanno gate pan che .....
 
Anil Katariya ............ 9737986457
Email:katariyaanil42@gmail.com
Anonymous user