"અબડાસા તાલુકો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

અબડાસા એ ગુજરાત રાજ્ય ના કચ્છ જીલ્લા માં આ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું
(અબડાસા એ ગુજરાત રાજ્ય ના કચ્છ જીલ્લા માં આ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું)
(કોઇ ભેદ નથી)
૬૭

edits