"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
65.255.37.213 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ�
નાનું (65.255.37.213 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ�)
*ફાટસર
|}
ગરાળ
 
== શિક્ષણ ==
* લુવારી મોલી શાળા
* ગુલિસ્તા હાઇસ્કુલ
* શ્રી ભૂતડાદાદા સીમ શાળા-ગરાળ
 
== વાહનવ્યવહાર ==
૧૩.અહેમદપુર માંડવી બીચ
૧૪.ખોડીયાર મદિર-આમોદ્રા રોડ
૧૨.શ્રી ભૂતડાદાદા આશ્રમ-ગરાળ
 
== સંદર્ભ ==
૧૨,૭૪૩

edits