"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
117.207.5.131 (talk)દ્વારા ફેરફરોને VolkovBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ...
નાનું (117.207.5.131 (talk)દ્વારા ફેરફરોને VolkovBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ...)
તાપી નદીનું ઉદગમ સ્થાન બેતુલ જિલ્લાનું મુલતાઇ છે. મુલતાઇ શહેરનું સંસ્કૃત નામ મુળતાપી છે. જેનો અર્થ થાય છે - તાપીનું મુળ.
થાઇલેન્ડમાં આવેલી તાપી નદીનું નામ ભારતની તાપી નદી ઉપરથી ઓગષ્ટ ૧૯૧૫ માં પાડવામાં આવ્યું છે.
eqewqewewe
 
== નદીનો તટ પ્રદેશ અને ઉપનદીઓ ==
૧૨,૭૪૩

edits