"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*તપકેશ્વર
*તાડ
*તુલસીશયામ
*તુલસીશામ
*થોરડી
*નંદન
*નીતલી
*નેસડા
*પાણખાણ
*પંખાણ
*પાટલા(મહાદેવ)
*પાડાપાદર
*યાજપુર
*રણવાસી
*રાતડ
*રતાડ
*રસુલપરા
*રાજપુતરાજપરા
*વાકુંભા(ધામણીયા)
*વાજડી
*વડવીયાળા
*વાડવીયાળા
*વાણીગલી
*વાધાટીંબી
*ફાટસર
|}
*AMBAVAD
*DRABAVAD
*AKOLALI
*FULKA
*PANDERI
 
== વાહનવ્યવહાર ==
Anonymous user