વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
નાનુંNo edit summary
વિક્રમ સંવત એ એક હિંદુ વૈદિક પંચાગનું[[પંચાગ]]ની એક પ્રણાલી પ્રમાણે વર્ષનું નામ છે. ખાસ પંચાંગકરીને મુજબ[[ગુજરાતી વર્ષનાપંચાંગ]] બારવિક્રમ મહિનાઓસંવતને હોયઅનુસરે છે. આ દરેકપંચાંગ મહિનાનામુજબ ત્રીસવર્ષના દિવસબાર મહિનાઓ હોય છે. જેજેના દિવસોની ગણતરી ચંદ્રની કળાને આધારઆધારે બનાવી ગણવામાં આવેકરવામાંઆવે છે. ગુજરાતી પંચાંગ મુજબ દરેક મહિનાનામહિનાની પંદરમે દિવસેમધ્યમાં પૂનમ આવે છે, જ્યારે છેલ્લા એટલે કે ત્રીસમા દિવસે અમાસ આવે છે. દરેક મહિનામાં બે પખવાડિયાં હોય છે.
 
હાલ૨૦૦૮માં વિક્રમ સંવંતનું ૨૦૬૪મું વર્ષ ચાલે છે. ગ્રેગોરીયન પંચાંગની તારીખ ૨૯મી ઓક્ટોબર ૨૦૦૮થી વિક્રમ સંવંત ૨૦૬૫ના વર્ષની શરુઆત થશે.
આ વિક્રમ સંવંત મુજબ વર્ષના મહિનાઓ નીચે મુજબ હોય છે.