"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (ઉમેર્યું શ્રેણી:વિકિપીડિયા મદદ using HotCat)
== સંપાદનનાં નવા વિકલ્પો ==
 
મીડીયાવિકી ના અThereસોફ્ટવેર areમા manyઘણી featuresસુવિધા ofછે. the [[MediaWiki]] software (which powers Wikipedia) thatજે areમાત્ર onlyનોંધણી availableથયેલા toઉમેદવારો registeredને જ પ્રાપ્ય છે users. For exampleદ.ત.,નોંધણી registeredથયેલા usersઉમેદવારો canસુધારી markશકે editsછે as "minorનાનુ". Minor edits can be filtered from the list of "Recent changes". We do not give the privilege to mark edits as minor to anonymous users becauseકારણ weકે doઆપણે notકોઇ knowપણ whoસમયે isજાણી behindસક્તા aનથી givenકે IPઆઇ.પી. addressવપરાશકર્તા atકોણ any timeછે, soતેથી weઆપણે cannotમાત્ર buildવિશ્વાસ aના basisઆધારે ofઆ બધુ બનાવી સકીએ trustનહી. (Marking edits as minor if they are not is considered very rude.)
 
One very important feature which active contributors will likely use a lot are
'''[[Wikipedia:Watchlist|watchlists]]'''. You will get a new link "Watch this page" on every page you view. If you click that link, a page will be added to your watchlist. This list is basically a filtered view of the "Recent changes" page which only shows changes recently made to items in your watchlist. This way you can keep track of pages you work on without having to follow all changes.
 
Onlyમાત્ર registeredનોંધણી usersથયેલા areઉમેદવારો allowedને to [[Wikipedia:How to rename a page|rename pages]], a feature that is very important to maintain structure and consistency on Wikipedia.
 
Alsoતેમજ, youતમારે mustદાખલ beથવુ logged inજોઇએ ifજો youતમે wantચિત્રો toઉમેરવા માંગતા હોવ. [[Special:Upload|upload images]].
 
== ઉપયોગકર્તા માટેની પસંદગીઓ ==
૫૧

edits