"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
|website= [http://www.gujaratvidyapith.org ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળ]
}}
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે. જેની સ્થાપના [[મહાત્મા ગાંધી]]એ કરી છે જેની પેટા શાખા પણ છે જેમાં ઉચ્ચશિક્ષણની બે મહત્વની શાખાઓ ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલી થે જે નીચે મુજબ છે. ૧- રાંધેજા અને ૨- સાદરા રાંધેજા સંકુલમાં કુલ ચાર પેટા સંકુલો આવેલા છે. ૧- કૃષિવિજ્ઞાન કેન્દ્ર ૨- જમનાલાલ બજાજ નિર્સગોપચાર કેન્દ્ર ૩- મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવિધાલય ૪- ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
 
{{સબસ્ટબ}}

edits