"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

1.22.232.84 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 317683 પાછો વાળ્યો
(1.22.232.84 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 317683 પાછો વાળ્યો)
 
[[શ્રેણી:ગુજરાતની નદીઓ]]
તાપી નદી ની ઉંમર ૨૧ કલપ છે.
૪ યુગ. = ૧ ચોકડી.
૭૧ ચોકડી. = ૧ મંનવતર.
૧૦ મંનવતર. = ૧ કલપ થાય.