"જીભ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(category,links,info...)
નાનું
આ બંને ભાગો V-આકારનાં ખાંચા વડે અલગ પડે છે, જે જીભને દર્શાવે છે.
 
જીભનાં વિસ્તારો પર આધારીત અન્ય ભાગો આ પ્રમાણે છે:{{સંદર્ભ}}
{| class="wikitable"
|-
! સામાન્ય નામ
! normal name
! સંરચનાત્મક નામ
! anatomical name
! વિશેષણ
! adjective
|- | જીભનું ટોચકું
|- | tongue tip
 
| (apex)ટોચકું
| apical
|- | જીભનીં ધાર
|- | tongue blade
 
| (lamina)જીભનીં ધાર
| laminal
|-
| જીભનો પુષ્ઠભાગ
| tongue dorsum
| dorsum (back)
| dorsal
|-
| જીભનું મૂળ
| tongue root
| radix
| radical
|-| tongue body
| (corpus) જીભનાં કોષ
| corporeal
 
૧૨,૭૪૩

edits