"વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના ગ્રામ્ય માહિતીચોકઠાં/પરિયોજના વિકાસ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
|૫ || [[:શ્રેણી:જામનગર જિલ્લો|જામનગર]]|| ૧૦ || ૭૬૪ || ૧૦ || ૭૬૪ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
|-
|૬ || [[:શ્રેણી:બનાસકાંઠા જિલ્લો|બનાસકાંઠા]]|| ૧૨ || ૧૧૭૮૧૨૫૨ || ૧૨ || ૧૧૭૮૧૨૫૨ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
|-
|૭ || [[:શ્રેણી:રાજકોટ જિલ્લો|રાજકોટ]]|| ૧૪ || ૮૬૧ || ૧૪ || ૮૬૧ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
|-
|૮ || [[:શ્રેણી:સુરત જિલ્લો|સુરત]] || ૧૦ || || ૯ || ૭૨૦ || ૭૨૦ || {{પત્યું}}
|-
|૯ || [[:શ્રેણી:ગાંધીનગર જિલ્લો|ગાંધીનગર]] || ૪ || ૨૯૭ || ૪ || ૨૯૭ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
૨,૬૮૪

edits