"ઢાંચો:વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{| style="border: 1px solid {{{border|gray}}}; background-color: {{{color|#fdffe7}}};" |rowspan="2" valign="midd...થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું
({| style="border: 1px solid {{{border|gray}}}; background-color: {{{color|#fdffe7}}};" |rowspan="2" valign="midd...થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું)
(કોઇ ભેદ નથી)
૨,૬૮૪

edits