"મકાઈ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ગુગલ ગ્રુપના ડિસ્કશન્સનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ ન કરી શકાય...
(ref added)
(ગુગલ ગ્રુપના ડિસ્કશન્સનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ ન કરી શકાય...)
* જમીન - ચીકણી, દોમ તેમ જ કાંપવાળી જમીન |
* ખાતર - નાઇટ્રોજન, સલ્ફેટ વગેરે |
 
<ref>https://groups.google.com/forum/#!msg/fdaindia/gZo09ts0oqY/JH_uDR39rK4J હિંદી ભાષામાં એક લેખ (ફકરા નંબર ૫)</ref>
== મકાઇ ઉત્પાદનનું વિશ્વ વિતરણ ==