"ઢાંચો:Chembox/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
રોબોટ હટાવ્યું: qu (strong connection between (2) gu:ઢાંચો:Chembox and qu:Plantilla:T'inkisqa),ar (strong connection between (2) gu:ઢાંચો:Chembox and ar:قالب:Chembox),fr (strong connecti...
(→‎TemplateData (Draft): It doesn't work)
નાનું (રોબોટ હટાવ્યું: qu (strong connection between (2) gu:ઢાંચો:Chembox and qu:Plantilla:T'inkisqa),ar (strong connection between (2) gu:ઢાંચો:Chembox and ar:قالب:Chembox),fr (strong connecti...)
{{pp-template}}
{{Documentation subpage}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE -->
<pre style="overflow: auto">
{{Chembox
| ImageFile =
| ImageSize =
| ImageAlt =
| IUPACName =
| OtherNames =
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo =
| PubChem =
| SMILES = }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula =
| MolarMass =
| Appearance =
| Density =
| MeltingPt =
| BoilingPt =
| Solubility = }}
| Section3 = {{Chembox Hazards
| MainHazards =
| FlashPt =
| Autoignition = }}
}}
==== Full form ====
 
To use, simply copy and paste the left column into the document, or type <nowiki>{{subst:Chembox subst full}}</nowiki> and press save to get an empty Chembox:
 
{|
<pre style="overflow: auto">
{{Chembox
| Name =
| ImageFile =
| ImageSize =
| ImageAlt =
| ImageCaption =
| ImageFile1 =
| ImageSize1 =
| ImageAlt1 =
| ImageCaption1 =
| ImageFile2 =
| ImageSize2 =
| ImageAlt2 =
| ImageCaption2 =
| ImageFile3 =
| ImageSize3 =
| ImageAlt3 =
| ImageCaption3 =
| ImageFile4 =
| ImageSize4 =
| ImageAlt4 =
| ImageCaption4 =
| ImageFileL1 =
| ImageSizeL1 =
| ImageAltL1 =
| ImageCaptionL1 =
| ImageFileR1 =
| ImageSizeR1 =
| ImageAltR1 =
| ImageCaptionR1 =
| ImageFileL2 =
| ImageSizeL2 =
| ImageAltL2 =
| ImageCaptionL2 =
| ImageFileR2 =
| ImageSizeR2 =
| ImageAltR2 =
| ImageCaptionR2 =
| IUPACName =
| IUPACName_hidden = yes
| SystematicName =
| OtherNames =
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| Abbreviations =
| CASNo =
| CASNo_Comment =
| CASNo_Ref =
| CASNos =
| CASOther =
| PubChem =
| PubChem_Comment =
| PubChem5 =
| PubChem5_Comment =
| PubChemOther =
| ChemSpiderID =
| ChemSpiderID_Comment =
| ChemSpiderID5 =
| ChemSpiderIDOther =
| EINECS =
| EC-number =
| EINECSCASNO =
| UNNumber =
| DrugBank =
| KEGG =
| MeSHName =
| ChEBI =
| RTECS =
| ATCvet =
| ATCCode_prefix =
| ATCCode_suffix =
| ATC_Supplemental =
| SMILES =
| InChI =
| Beilstein =
| Gmelin =
| 3DMet = }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula =
| MolarMass =
| Appearance =
| Density =
| MeltingPt =
| Melting_notes =
| BoilingPt =
| Boiling_notes =
| LogP =
| VaporPressure =
| HenryConstant =
| AtmosphericOHRateConstant =
| pKa =
| pKb =
| Sheet Resistance =
| Solubility =
| Methacrylate Equiv Wt =
| SolubleOther =
| Solvent =
| Sheet Resistance =
| Methacrylate Equiv Wt =
| Bulk Conductivity = }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct =
| Coordination =
| MolShape = }}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHcSolubility =
| DeltaHfSolubleOther =
| EntropySolvent = =
| DeltaHc =
| DeltaHf
| Entropy =
| HeatCapacity = }}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes =
| Bioavail =
| Metabolism =
| HalfLife =
| ProteinBound =
| Excretion =
| Legal_status =
| Legal_US =
| Legal_UK =
| Legal_AU =
| Legal_CA =
| PregCat =
| PregCat_AU =
| PregCat_US = }}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ShockSens =
| FrictionSens =
| ExplosiveV =
| REFactor = }}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS =
| EUClass =
| EUIndex =
| MainHazards =
| NFPA-H =
| NFPA-F =
| NFPA-R =
| NFPA-O =
| RPhrases =
| SPhrases =
| RSPhrases =
| FlashPt =
| Autoignition =
| ExploLimits =
| LD50 =
| PEL = }}
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherAnions =
| OtherCations =
| OtherFunctn =
| Function =
| OtherCpds = }}
}}
* NFPA-R: Reactivity
* NFPA-O: one of the values W, OX, COR, ALK, ACID, CRYO, RA, or empty
* RPhrases: use the {{R-phrase}} template for this
* SPhrases: use the ?{{S}} template for this
* RSPhrases: or use the combination of the two above
* Flash Point
<pre style="overflow: auto">
{{Chembox
| Name =
| ImageFile =
| ImageSize =
| ImageAlt =
| ImageName =
| ImageFile1 =
| ImageSize1 =
| ImageAlt1 =
| ImageName1 =
| ImageFile2 =
| ImageSize2 =
| ImageAlt2 =
| ImageName2 =
| ImageFile3 =
| ImageSize3 =
| ImageAlt3 =
| ImageName3 =
| ImageFileL1 =
| ImageSizeL1 =
| ImageAltL1 =
| ImageNameL1 =
| ImageFileR1 =
| ImageSizeR1 =
| ImageAltR1 =
| ImageNameR1 =
| ImageFileL2 =
| ImageSizeL2 =
| ImageAltL2 =
| ImageNameL2 =
| ImageFileR2 =
| ImageSizeR2 =
| ImageAltR2 =
| ImageNameR2 =
| IUPACName =
| SystematicName =
| OtherNames =
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| 3DMet =
| Abbreviations =
| ATCvet =
| ATCCode_prefix =
| ATCCode_suffix =
| ATC_Supplemental =
| Beilstein =
| CASNo =
| CASNo_Ref =
| CASNos =
| CASOther =
| ChEBI =
| ChemSpiderID =
| DrugBank =
| EC-number =
| EINECS =
| EINECSCASNO =
| Gmelin =
| InChI =
| KEGG =
| MeSHName =
| PubChem =
| RTECS =
| SMILES =
| UNNumber =
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| AtmosphericOHRateConstant =
| Appearance =
| BoilingPt =
| Boiling_notes =
| Density =
| Formula =
| HenryConstant =
| LogP =
| MolarMass =
| MeltingPt =
| Melting_notes =
| pKa =
| pKb =
| Solubility =
| SolubleOther =
| Solvent =
| VaporPressure = }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| Coordination =
| CrystalStruct =
| MolShape = }}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHc =
| DeltaHf =
| Entropy =
| HeatCapacity = }}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes =
| Bioavail =
| Excretion =
| HalfLife =
| Metabolism =
| Legal_status =
| Legal_US =
| Legal_UK =
| Legal_AU =
| Legal_CA =
| PregCat =
| PregCat_AU =
| PregCat_US =
| ProteinBound = }}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ExplosiveV =
| FrictionSens =
| REFactor =
| ShockSens = }}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| Autoignition =
| EUClass =
| EUIndex =
| ExploLimits =
| ExternalMSDS =
| FlashPt =
| LD50 =
| MainHazards =
| NFPA-H =
| NFPA-F =
| NFPA-R =
| NFPA-O =
| PEL =
| RPhrases =
| RSPhrases =
| SPhrases = }}
| Section8 = {{Chembox Related
| Function =
| OtherAnions =
| OtherCations =
| OtherCpds =
| OtherFunctn = }}
}}
</pre>
==== Auto images ====
 
If there is an image available with the name of the page, that will automaticallyautomagically be used in the template when no other image name is supplied. The order of preference is:
 
# If an imagename is supplied in any of the 8 imagefields in the Chembox, then the automatic image will ''not'' be used.
# otherwise, if there is no image available, the document will be autocategorised in [[:Category:Chemical pages needing a structure drawing]] (handled by chemistry, image request)
 
The size of the automaticautomagic imageimages is defaulted to 200px, but can be changedset with the parameter ImageSize.
 
==== Extra images ====
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural structure.png
| ImageSizeL1 =
| ImageAltL1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 =
| ImageAltR1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
| IUPACName = example
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural structure.png
| ImageSizeL1 =
| ImageAltL1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 =
| ImageAltR1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
| IUPACName = example
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural structure.png
| ImageSizeL1 =
| ImageAltL1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 =
| ImageAltR1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
| ImageFile2 = Water droplet blue bg05.jpg
| ImageSize2 =
| ImageAlt2 = Water droplet erupting from the center of a concentric ring of ripples, evidently in response to a drop landing in the water just before
| IUPACName = example
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural structure.png
| ImageSizeL1 =
| ImageAltL1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 =
| ImageAltR1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
| ImageFile2 = Water droplet blue bg05.jpg
| ImageSize2 =
| ImageAlt2 = Water droplet erupting from the center of a concentric ring of ripples, evidently in response to a drop landing in the water just before
| IUPACName = example
[[Category:Chembox templates|*]]
 
[[af:Sjabloon:Chemiekas nuut]]
[[az:Şablon:Maddə]]
[[ca:Plantilla:Chembox]]
[[da:Skabelon:Kemiboks ny]]
[[de:Vorlage:Infobox Chemikalie]]
[[el:Πρότυπο:Πληροφορίες χημικής ένωσης]]
[[eo:Ŝablono:Informkesto kemia substanco]]
[[es:Plantilla:Ficha de compuesto químico]]
[[fi:Malline:Yhdiste]]
[[he:תבנית:תרכובת]]
[[hsb:Předłoha:Infokašćik chemikalije]]
[[id:Templat:Chembox]]
[[it:Template:Composto chimico]]
[[ka:თარგი:ინფოდაფა ნივთიერება]]
[[ko:틀:화합물 정보]]
[[ja:Template:Chembox]]
[[nds:Vörlaag:Infobox cheemsch Stoff]]
[[nl:Sjabloon:Infobox chemische stof]]
[[pl:Szablon:Związek chemiczny infobox]]
[[ro:Format:InfoBoxChimie]]
[[sk:Šablóna:Infobox Chemická zlúčenina]]
[[sv:Mall:Kemibox]]
[[vi:Bản mẫu:Chembox new]]
[[zh:Template:Chembox]]
</includeonly>
૫,૪૬૭

edits