"ઢાંચો:Infobox civil conflict/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q6923869 પરથી મળશે
imported>Salix alba
(add all params to template data, descriptions still needed. Don't have it in a noinclude box as it won't be picked up by VE)
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q6923869 પરથી મળશે)
<includeonly> <!-- the protection of the logo here to join the template --></includeonly>
{{Convert to use Infobox}}
<!-- In our instructions to edit the template -->
 
<!-- Example -->
{{Infobox Civil Conflict
| title = 2011 Wisconsin budget protests
== Usage ==
The infobox should be added using the {{tl|infobox Civil Conflict}} template, as shown below:
<!-- <div Style="width:250px;background:#dddddd;border: 1px solid black;padding:0.5em 1em 0.5em 1em"> -->{|
 
{|
| <small> <pre>
{{Infobox civil conflict
| casualties2 =
| casualties3 =
| fatalities =
| injuries =
| arrests =
| detentions =
| casualties_label =
| notes =
Numbers 2
Numbers 3
Injuries 1
Casualties 1
Injuries 2
Casualties 2
Injuries 3
Casualties 3
Deaths (all)
Injuries (all)
Arrests (all)
Detentions (all)
Casualties section label
Remarks
* '''casualties_label''' - ''optional'' - Renames the section label of the casualties field. The default label is ''Casualties''.
* '''notes''' – ''optional'' – optional field for further notes; this should only be used in exceptional circumstances.
 
==Template Data==
<TemplateData>
{
"description": "A civil conflict infobox may be used to summarize information about a particular civil conflict (for example, protest, clash with police, etc) in a standard manner. This template is designed for non-military conflicts, so please do not use on the entry of military conflict.",
"params": {
"title": {
"label": "title",
"description": "Name of conflict",
"type": "string",
"required": false
},
"latitude": {
"label": "latitude",
"description": "",
"type": "string",
"required": true
},
"longitude": {
"label": "longitude",
"description": "",
"type": "string",
"required": true
},
"side3": {
"label": "side3",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"partof": {
"label": "partof",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"image": {
"label": "image",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"caption": {
"label": "caption",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"date": {
"label": "date",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"place": {
"label": "place",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"coordinates": {
"label": "coordinates",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"causes": {
"label": "causes",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"goals": {
"label": "goals",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"methods": {
"label": "methods",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"status": {
"label": "status",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"result": {
"label": "result",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"concessions": {
"label": "concessions",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side1": {
"label": "side1",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side2": {
"label": "side2",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side1a": {
"label": "side1a",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side2a": {
"label": "side2a",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side3a": {
"label": "side3a",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side1b": {
"label": "side1b",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side2b": {
"label": "side2b",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side3b": {
"label": "side3b",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side1c": {
"label": "side1c",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side2c": {
"label": "side2c",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side3c": {
"label": "side3c",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side1d": {
"label": "side1d",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side2d": {
"label": "side2d",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"side3d": {
"label": "side3d",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"leadfigures1": {
"label": "leadfigures1",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"leadfigures2": {
"label": "leadfigures2",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"leadfigures3": {
"label": "leadfigures3",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"units1": {
"label": "units1",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"units2": {
"label": "units2",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"units3": {
"label": "units3",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"howmany1": {
"label": "howmany1",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"howmany2": {
"label": "howmany2",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"howmany3": {
"label": "howmany3",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"casualties1": {
"label": "casualties1",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"casualties2": {
"label": "casualties2",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"casualties3": {
"label": "casualties3",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"injuries": {
"label": "injuries",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"fatalities": {
"label": "fatalities",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"arrests": {
"label": "arrests",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"detentions": {
"label": "detentions",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"casualties_label": {
"label": "casualties_label",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"notes": {
"label": "notes",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"map_type": {
"label": "map_type",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"map_size": {
"label": "map_size",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"map_label": {
"label": "map_label",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
},
"map_caption": {
"label": "map_caption",
"description": "",
"type": "string",
"required": false
}
}
}
</templatedata>
== See also ==
* {{Tl|Infobox Military Conflict}} for an infobox better suited for military conflicts.
|{{Template reference list}}}}</noinclude>
<includeonly>
[[ar:قالب:حادث مدني]]
</includeonly>
 
<includeonly>
[[pt:Predefinição:Info/conflito civil]]
</includeonly>
૪,૮૩૪

edits