"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
વજન વધારવાની થોડી તરકીબો -
• વજન વધારવા તમારે વધારે કેલરીવાળો ખોરાક લેવો જોઈએ.
• દૂધ અને દૂધદૂધની ની બનાવટો નોબનાવટોનો ખોરાક માં શક્ય એટલો વધુઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ .
• દિવસમાં ૮ થી ૧૦ ગ્લાસ શુદ્ધ પાણી પીવું જોઈએ.
• વધુમાં વધુ ફળફળાદી તથા લીલા શાકભાજી ખોરાકમાં લેવા જોઈએ.
ઓછી કેલરી ધરાવતી વાનગીઓ માં નીચે દર્શાવેલ વસ્તુઓ નો સમાવેશ થાય છે
:
•લેટસ
•કોબી
•ગાજર
•ટામેટા
•સ્ટ્રોબેરી
•Strawberries
•પાલક
•ઈંડા
• પુડલા
• કઠોળ
• ટૂના (માછલી)
• ભાત
• વેજીટેબલ સૂપ
• વેજીટેબલ સૂપ