"હાપુર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q11139912 પરથી મળશે
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q11139912 પરથી મળશે)
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q11139912 પરથી મળશે)
[[dv:ހާޕޫރު]]
[[it:Hapur]]
[[new:हपुर]]
[[sv:Haripur]]
[[vi:Haripur]]
૪,૮૩૪

edits