"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*કાકીડીમોલી
*કાંધી
*કાળાપાણ
*કાલાપાન
*કાળીપાત
{{col-6}}
*કોઠારી
*કોઠારીયા
*કોદીયા
*કોડીયા
*કોબ
*ખજુદ્રા
*ખજુરડા
*ખજુરી
*ખાખરાવાળી
*ખત્રીવાડા
*ખાત્રીવાડા
*ખાણ
*ખાન
*ખાપટ
*ખાપત
*ખીલાવાડ
*ખડા
*ખેડા
*ગરાળ
*જસાધાર
*ઝાખરવાડા
*જાંખરવાડા
*ઝાખીયા
*જાંખીયા
*જાંજરીયા
*જાંબુડા
*[[જરગલી]]
*જીનગર
*ઝુડવડલી
*જુડવાદલી
*ટાડી
{{col-6}}
*ટીંબારવા
*તધોડીયા
*ટપકેશ્વર
*તપકેશ્વર
*તાડ
*[[તુલસીશ્યામ]]
*થોરડી
*નાન્દણ
*નંદન
*નાંદરખ
*નંદ્ગાખ
*નાળીયામાંડવી
*નળીયામાંડવી
*નવાઉગલા
*નવાઉગ્લા
*નવાડેડકીયા
*નવાબંદર
*નગડીયા
*નાગડીયા
*નાડા
*નાથળ
*નાથાળ
*નાઠેજ
*નાથેજ
*નાનામીન્ધા
*નાનાસમઢીયાળા
*નેસડા
*પાણખાણ
*પાટલાપાતળા(મહાદેવ)
*પાડાપાદર
*પાંડેરી
*પારેવા
*પાલડી
*પસવાળા
*પાસવાલા
*પીછાડીબેલા
*પીળીયોધુનો
*મઘરડી
*મગરડી
*મહુડા
*મહોબતપરા
*માંડવી
*માણેકપુર
*માઢગામ
*માધગામ
*મેણ
*મોટાડેશર
*મોટાદેશર
*મોટામીન્ધા
*મોટાસમઢીયાળા
*મોરસુપડાનેસ
*યાજપુર
*રાણવસી
*રણવાસી
*રાતડ
*રસુલપરા
*રામપરા
*રામેશ્વર
*રેવદ
*રેવડ
*લપટણી
*લાપ્તણી
*લામધર
*લામધાર
*વાણીગલી
*વાધાટીંબી
*વાવરડા
*વાવરદા
*વાંસોજ
*વીરાગલી
Anonymous user