"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

|
*ઇટવાયા
*ઉગલા
*ઉગ્લા
*ઉજ્જડીયા
*ઉંટવાલા
*ઉના
*ઉંદરી
*ઉન્ડારી
*ઉમરવીડી
*ઉમેજ
*અંજાર
*ઓયણા
*ઓલવાણ
*ઓલવન
*કાજરડી
*કજારડી
*કાણકિયા
*કણકીયા
*કંધાવાળા
*કાણકબરડા
*કનકબારબા
*કનેક
*કનેરી
*શાહદેશર
*શીલોજ
*સંજવાપુર
*સંજાવપુર
*સનખડા
*સણાખડા
*સણોસરી
*સનવાવ
*સુદાવી
*સુલતાનપુર
*સેંજલીયા
*સેન્જાલીયા
*સૈયદરાજપરા
*સોખડા
*સોદરડા
*સોનદારદા
*સોંદરડી
*સોનદારદી
*સોનપરા
*સોનારી
*ફાટસર
|}
*આંબાવડ
*AMBAVAD
*ધ્રાબાવડ
*DRABAVAD
*આંકોલાળી
*AKOLALI
*ફૂલકા
*FULKA
*પાંડેરી
*PANDERI
 
== વાહનવ્યવહાર ==

edits