"વર્ગીકૃતનામકરણ (જીવવિજ્ઞાન)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

# વર્ણન, ઓળખ, સંજ્ઞાકરણ અને વિભાગીકરણને આવરી લેતું વિજ્ઞાન (અને તંત્રબદ્ધત્તાના મુખ્ય ઘટક)નું એક ક્ષેત્ર;<ref name=Simpson/>
# વિભાગીકરણનું વિજ્ઞાન, જીવવિજ્ઞાનમાં જીવતંત્રનું વિભાગીકરણ;<ref>Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W., Stalpers, J.A. eds. (2008) Taxonomy. In ''Dictionary of the Fungi'', 10th edition. CABI, Netherlands.</ref>
# "જાતીઓના નિર્માણના અભ્યાસ વગેરે. સહીતનું વિભાગીકરણનું સજીવોને માટેનું વિજ્ઞાન."<ref>{{cite book|editor=Walker, P.M.B.|year=1988|title=The Wordsworth Dictionary of Science and Technology|publisher=W. R. Chambers Ltd. and Cambridge University Press}}</ref>
 
==પ્રસ્તુતતા==
Anonymous user