"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વાક્યો ગોઠવ્યા.
નાનું (વાક્યો ગોઠવ્યા.)
{{Infobox University
|name = ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
|image = [[Image:Gvplogo.png|171px]]
|established = [[૧૯૨૦]]
|type = [[જાહેર સંસ્થા| સાર્વજનિક]]
|website= [http://www.gujaratvidyapith.org ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળ]
}}
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે. જેની સ્થાપના [[મહાત્મા ગાંધી]]એ ૧૯૨૦માં કરી હતી. જેની પેટા શાખાશાખાઓ પણ છે. જેમાં ઉચ્ચશિક્ષણની બે મહત્વની શાખાઓ [[ગાંધીનગર]] જિલ્લામાં આવેલી છે. જે નીચે મુજબ છે. ૧- રાંધેજા અને ૨- સાદરા રાંધેજા સંકુલમાં કુલ ચાર પેટા સંકુલો આવેલા છે. ૧- કૃષિવિજ્ઞાન કેન્દ્ર ૨- જમનાલાલ બજાજ નિર્સગોપચાર કેન્દ્ર ૩- મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવિધાલય ૪- ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
 
#રાંધેજા
#સાદરા
 
રાંધેજા સંકુલમાં કુલ ચાર પેટા સંકુલો આવેલા છે.
#કૃષિવિજ્ઞાન કેન્દ્ર
#જમનાલાલ બજાજ નિર્સગોપચાર કેન્દ્ર
#મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવિધાલય
#ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
 
==બાહ્ય કડીઓ==
* [http://www.gujaratvidyapith.org ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળ]
 
{{સબસ્ટબ}}