"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું
==ઉના તાલુકાનાં ગામો==
વસ્તી વાળા ૧૩૨ ગામો અને જંગલ વિસ્તાર સહિત ૨૨૦ ગામો તથા નેસડાઓ છે. આ પૈકીના મોટાભાગના ગામોની યાદી નીચે આપેલી છે.
{{ઉના તાલુકાના ગામ}}
{|
|-
|
*ઇટવાયા
*ઉગલા
*ઉજ્જડીયા
*ઉંટવાલા
*ઉના
*ઉંદરી
*ઉમરવીડી
*ઉમેજ
*ઉમેદપરા
*અંજાર
*ઓયણા
*ઓલવાણ
*કાજરડી
*કાણકિયા
*કંધાવાળા
*કાણકબરડા
*કનેક
*કનેરી
*કરજાડી
*કરડાપણ
*કંસવાળા
*કંસારી
*કંસારીયા
*કાકીડીમોલી
*કાંધી
*કાળાપાણ
*કાળીપાત
{{col-6}}
*કેશરીયા
*કોઠારી
*કોઠારીયા
*કોદીયા
*કોબ
*ખજુદ્રા
*ખજુરી
*ખાખરાવાળી
*ખત્રીવાડા
*ખાણ
*ખાપટ
*ખીલાવાડ
*ખડા
*ગરાળ
*જસાધાર
*ઝાખરવાડા
*ઝાખીયા
*જાંજરીયા
*જાંબુડા
*જાંબુડી
*જાંબુપાણી
*જામવાળા
*જામવાળી
*[[જરગલી]]
*જીનગર
*ઝુડવડલી
*ટાડી
{{col-6}}
*ટીંબારવા
*તધોડીયા
*ટપકેશ્વર
*તાડ
*[[તુલસીશ્યામ]]
*થોરડી
*નાન્દણ
*નાંદરખ
*નાળીયામાંડવી
*નવાઉગલા
*નવાડેડકીયા
*નવાબંદર
*નગડીયા
*નાડા
*નાથળ
*નાઠેજ
*નાનામીન્ધા
*નાનાસમઢીયાળા
*નાળીયેરીમૌલી
*નીતલી
*નેસડા
*પાણખાણ
*પાતળા(મહાદેવ)
*પાડાપાદર
*પાંડેરી
*પાતાપુર
{{col-6}}
*પાનવેડી
*પારેવા
*પાલડી
*પસવાળા
*પીછાડીબેલા
*પીળીયોધુનો
*મઘરડી
*મહુડા
*મહોબતપરા
*માંડવી
*માણેકપુર
*માઢગામ
*મેણ
*મોટાડેશર
*મોટામીન્ધા
*મોટાસમઢીયાળા
*મોટીમોલી
*મોઠા
*મોતીસર
*મોરસુપડાનેસ
*યાજપુર
*રાણવસી
*રાતડ
*રસુલપરા
*રાજપુતરાજપરા
*રાજસ્થાલી
{{col-6}}
*રામપરા
*રામેશ્વર
*રેવદ
*લપટણી
*લામધર
*લામધાર
*લુવારીમોલી
*લેરકા
*લેરીયા
*લોઠા
*વડલી
*વંન્જારા
*વરસીંગપુર
*વાંકાજાબું
*વાકીદાસ
*વાંકીયા
*વાકુંભા(કરજાડી)
*વાકુંભા(ટાડી)
*વાકુંભા(ધામણીયા)
*વાજડી
*વડવીયાળા
*વાણીગલી
*વાધાટીંબી
*વાવરડા
*વાંસોજ
*વીરાગલી
{{col-6}}
*વેલાકોટ
*શાહદેશર
*શીલોજ
*સંજવાપુર
*સનખડા
*સણોસરી
*સનવાવ
*સમતેર
*સરકડીયા
*સાકરા
*સાપનેસ
*સીમર
*સીમાશી
*સુદાવી
*સુલતાનપુર
*સેંજલીયા
*સૈયદરાજપરા
*સોખડા
*સોદરડા
*સોંદરડી
*સોનપરા
*સોનારી
*સોનારીયા
*ભીંગરણ
*ગીર ગઢડા
*દૉણ
*[[દેલવાડા]]
*ફાટસર
|}
*આંબાવડ
*ધ્રાબાવડ
*આંકોલાળી
*ફૂલકા
*પાંડેરી
 
== વાહનવ્યવહાર ==
૨,૯૩૫

edits