"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
123.239.70.235 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા...
નાનું (123.239.70.235 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા...)
{{Link FA|nl}}
{{Link FA|tr}}
વિજ્ઞાન એક એવુ વીશીષ્ટ જ્ઞાન છે જે બધા સજીવો વીચારી તેને આજમાવી શકે છે આ યુગ જડપી યુગ છે પણ આ યુગ ને કારણે આપણા જીવન ઉપર ગંભીર મસ્યા મેલી છે જે પ્રદુષણ છે
૧૨,૭૪૩

edits