મુખ્ય મેનુ ખોલો

ફેરફારો

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
|leader_title3 = [[સાર્ક શિખર પરિષદની યાદી|સાર્ક શિખર પરિષદ]]
|leader_name3 = {{flagu|માલદીવ્સ}}
|established = 8 Decemberડિસેમ્બર, 1985૧૯૮૫
|official_website = {{URL|http://www.saarc-sec.org/}}
|footnote_a = If considered as a single entity.