સભ્ય:Jalexander: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

MF-Warburgએ સભ્ય:Jalexanderને સભ્ય:Jalexander-WMF પર ખસેડ્યું: Automatically moved page while renaming the user "Jalexander" to "[[Special:CentralAuth/Jalexander-WMF|J...
(MF-Warburgએ સભ્ય:Jalexanderને સભ્ય:Jalexander-WMF પર ખસેડ્યું: Automatically moved page while renaming the user "Jalexander" to "[[Special:CentralAuth/Jalexander-WMF|J...)
 
(કોઇ ભેદ નથી)

edits