અશોક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
ગુજરાતમાં જુનાગઢ પાસે ગીરનાર પર્વત પરનો અશોકનો શીલાલેખ ગુજરાતમાં અશોકના શાસનનો પુરાવો છે.
 
ગુજરાતમાં જુનાગઢ માં આવેલ અશોકનો શીલાલેખ
 
== સબંધિત કડીઓ ==
Anonymous user