વેલ્સ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિસ્તૃત
નાનું (વિસ્તૃત)
નાનું (વિસ્તૃત)
|calling_code = [[+44]]
|patron_saint = [[Saint David]] {{small|(''Dewi Sant'')}}
|cctld = [[.wales]], [[.cymru]]<ref>{{cite web|url=http://www.nominet.org.uk/who-we-are/what-we-do/our-products-services/cymru-wales|title=.cymru .wales|publisher=|accessdate=7 October 2014}}</ref><ref group="nb">Also [[.uk]], as part of the United Kingdom; and [[.eu]], as part of the European Union. [[ISO 3166-1]] is [[Great Britain|GB]], but [[.gb]] is unused.</ref>
|official_website = {{URL|http://www.wales.com/}}
}}<!----
 
----->
'''વેલ્સ''' ({{IPAc-en|audio=en-us-Wales.ogg|ˈ|w|eɪ|l|z}}; એક દેશ છે, જે [[યુનાઇટેડ કિંગડમ]] ભાગ છે.<ref>http://www.legislation.gov.uk/aep/Hen8/27/26/contents</ref><ref name="Wales Hist 100">Davies (1994) p. 100</ref><ref>http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/38/contents</ref> તેની રાજધાની [[કાર્ડિફ]] નગર છે.
૬૮૭

edits