"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>
(અન્ય પાનેથી વિગતોનો સમાવેશ કર્યો..)
(<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>)
|established = ૧૯૨૦
|type = જાહેર સંસ્થા, સાર્વજનિક
|chancellor = શ્રીમતિ ઇલાબેન ભટ્ટ<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>
|chancellor = નારાયણભાઈ દેસાઇ
|vice_chancellor= ડો. સુદર્શનઅનામિક આયંગરશાહ<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>
|city = [[અમદાવાદ]]
|state = [[ગુજરાત]]
૨૮૭

edits