ઢાંચો:અમદાવાદ શહેર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અમદાવાદ રેલ્વે સ્
No edit summary
નાનું (અમદાવાદ રેલ્વે સ્)
|title = [[અમદાવાદ|અમદાવાદ શહેર]]
| titlestyle = background:#87CEFA;
 
| groupstyle = background:#87CEFA;
 
| bodyclass = hlist
 
| state = {{{state|<includeonly>collapsed</includeonly>}}}
|group1 = ઇતિહાસ
* ''[[અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ]]''
* ''[[%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4#.E0.AA.AD.E0.AA.BE.E0.AA.B0.E0.AA.A4.E0.AA.A8.E0.AB.80_.E0.AA.86.E0.AA.9D.E0.AA.BE.E0.AA.A6.E0.AB.80_.E0.AA.AA.E0.AA.9B.E0.AB.80.E0.AA.A8.E0.AB.81.E0.AA.82_.E0.AA.97.E0.AB.81.E0.AA.9C.E0.AA.B0.E0.AA.BE.E0.AA.A4|આઝાદી પછીનું ગુજરાત]]
 
 
 
 
|group2 = ભૂગોળ
* ''[[મણીનગર, અમદાવાદ|મણીનગર]]''
* ''[[લાલ દરવાજા, અમદાવાદ|લાલ દરવાજા]]''
 
 
 
 
|group3 = શાસન અને સત્તા
* ''[[અમદાવાદના દરવાજા]]''
* ''[[ભદ્રનો કિલ્લો]]''
 
 
|group5 = શિક્ષણ
* ''[[આઇ.આઇ.એમ. અમદાવાદ]]''
* ''[[ગુજરાત યુનિવર્સિટી]]''
 
 
 
|group6 = સ્વાસ્થ્યસેવા
|list7 =
* ''[[અમદાવાદ બીઆરટીએસ]]''
* ''[[અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશન]]''
* ''[[સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક|આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક]]''
* ''[[મેટ્રોલિંક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર અને અમદાવાદ|અમદાવાદ મેટ્રો]]''
* ''[[આશ્રમ રોડ]]''
 
 
|belowstyle = background:#87CEFA;