"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અ.રે.સુ. ની સ્થિતિ ચકાસીને યોગ્ય અરે ઉમેરીને પછી ચકાસોમાંથી યોગ્ય કરી
નાનું (Manthan Oza (talk)દ્વારા ફેરફરોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ...)
નાનું (અ.રે.સુ. ની સ્થિતિ ચકાસીને યોગ્ય અરે ઉમેરીને પછી ચકાસોમાંથી યોગ્ય કરી)
native_name = ઉના |
type = શહેર|
latd = 20.81820064 | longd = 71.04035924|
locator_position = right |
state_name = Gujarat |
website = |
footnotes = |
|સ્થિતિ=ચકાસોયોગ્ય
}}
 
૯૩૧

edits