"ધોકો (પંચાંગ)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

'''ધોકો''' અથવા '''પડતર દિવસ''' અથવા '''ખાલી દિવસ''' એ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
('''ધોકો''' અથવા '''પડતર દિવસ''' અથવા '''ખાલી દિવસ''' એ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
(કોઇ ભેદ નથી)
૯૩૧

edits