થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
→‎થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: Table થોડું લંબાઇમાં નાનુ બને તે માટે નો પ્રયત્ન
નાનું (અ.રે.સુ. ની સ્થિતિ ચકાસીને યોગ્ય અરેસુ ઉમેરીને સ્થિતિને યોગ્ય કરી)
નાનું (→‎થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: Table થોડું લંબાઇમાં નાનુ બને તે માટે નો પ્રયત્ન)
{| class="wikitable sortable"
|-
! ક્રમ !! અક્ષાંશ !! રેખાંશ!!ક્રમ !! અક્ષાંશ !! રેખાંશ
|-
| ૧ || 72° 23' 41.632" (પુર્વ) || 23° 6'46.768 (ઉત્તર) || ૭ || 72° 24' 44.829 (પુર્વ) || 23°10'13.868 (ઉત્તર)
|-
| ૨ || 72° 25' 46.537 (પુર્વ) || 23° 7'23.694 (ઉત્તર) || ૮ || 72°24' 35.634 (પુર્વ) || 23° 9'37.192 (ઉત્તર)
|-
| ૩ || 72° 26' 7.968" (પુર્વ) || 23° 8'20.877 (ઉત્તર) || ૯ || 72° 23' 32.662 (પુર્વ) || 23° 9'11.908 (ઉત્તર)
|-
| ૪ || 72° 26' 9.038 (પુર્વ) || 23° 9'11.828 (ઉત્તર) || ૧૦ || 72°22'38.306 (પુર્વ) || 23°9'44.971 (ઉત્તર)
|-
| ૫ || 72°25' 39.787 (પુર્વ) || 23°9'51.211 (ઉત્તર) || ૧૧ || 72° 22' 39.573 (પુર્વ) || 23°8'30.786 (ઉત્તર)
|-
| ૬ || 72° 25' 14.122 (પુર્વ) || 23°10'32.227 (ઉત્તર) || ૧૨ || 72°22' 47.708 (પુર્વ) || 23°7'37.797 (ઉત્તર)
|-
| ૭ || 72° 24' 44.829 (પુર્વ) || 23°10'13.868 (ઉત્તર)
|-
| ૮ || 72°24' 35.634 (પુર્વ) || 23° 9'37.192 (ઉત્તર)
|-
| ૯ || 72° 23' 32.662 (પુર્વ) || 23° 9'11.908 (ઉત્તર)
|-
| ૧૦ || 72°22'38.306 (પુર્વ) || 23°9'44.971 (ઉત્તર)
|-
| ૧૧ || 72° 22' 39.573 (પુર્વ) || 23°8'30.786 (ઉત્તર)
|-
| ૧૨ || 72°22' 47.708 (પુર્વ) || 23°7'37.797 (ઉત્તર)
|}
 
૯૩૧

edits