ઢાંચો:અમદાવાદ શહેર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (અમદાવાદ રેલ્વે સ્)
નાનુંNo edit summary
* ''[[મણીનગર, અમદાવાદ|મણીનગર]]''
* ''[[લાલ દરવાજા, અમદાવાદ|લાલ દરવાજા]]''
* ''[[સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ| એસ.પી,આર.આર.]]''
 
|group3 = શાસન અને સત્તા
૯૩૧

edits