"સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત