સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત